Szanowni Państwo

Bezpieczeństwo danych osobowych ma dla nas kluczowe znaczenie. W związku z tym zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby lepiej wyjaśnić w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zależy nam, aby zasady, którymi kierujemy się w tym względzie, były jasne i zrozumiałe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych.

Jakie dane przechowujemy i przetwarzamy?

Przechowujemy i przetwarzamy dane takie jak: Państwa imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, PESEL, stanowisko, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być widoczne i używane przez pracowników Port Service w różnych celach biznesowych, między innymi:

• W celu wykonania umowy, którą jest Pan/Pani stroną
• W celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych)
• nawiązania lub zachowania relacji biznesowych,
• oferowania naszych produktów i usług,
• przeprowadzania analiz w zakresie rynkowych trendów,

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy obowiązujących regulacji prawnych. W naszym przypadku dotyczą one przede wszystkim:

• naszego uzasadnionego interesu w celu oferowania naszych produktów i usług i wykonywania zawartych, których Pan/Pani jest stroną
• Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Bezpieczeństwo oraz udostępnianie Państwa danych osobowych

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Nie udostępniamy ich innym osobom czy podmiotom, chyba że jesteśmy do tego prawnie upoważnieni. W takiej sytuacji przestrzegamy najwyższych standardów, zapewniając poufność i bezpieczeństwo wszystkich przekazywanych informacji. Informujemy, że Państwa dane będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa (instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i pomiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji). Państwa dane przekazujemy również podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności tj. jednostkom badawczym, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

Okres przechowywania Państwa danych

Dane są przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych Umów i zleceń lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego lub do momentu przedawnienia roszczeń

Państwa prawa dotyczące danych osobowych

W każdym momencie mają Państwo prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych lub otrzymanie kopii swoich danych,
2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu,
4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,
5. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność,
6. przeniesienia swoich danych osobowych, prawo to przysługuje Panu/Panią tylko co do danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pa-na/Pani zgody

Prawo do wniesienia skargi do organu

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest BES Blum Environmental Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mjr. Sucharskiego 75, 80-601 Gdańsk, NIP: 583 319 96 89, REGON: 364024961, będąca stroną umowy świadczenia lub otrzymywania usług lub podmiotem, z którym nawiązany został kontakt. Wszystkie informacje na temat spółki dostępne są na stronie internetowej bes24h.com
Zachęcamy do kontaktu pod adresem: office@bes24h.com